க - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
கோதை

தோற்கட்டு

குனா

குற்றம்

காதை

சரித்திரம்

காளாஞ்சி

களாஞ்சி

களாஞ்சி

காளஞ்சி

காளஞ்சி

தாம்பூலக்கமலம்

குதப்புணர்ச்சி

ஆசனவாய் வழியாக கொள்ளும் உடலுறவு

கோகழி

கடம்பு

குமளிப்பழம்

அரத்திப்பழம்

கிளா

களா

கத்தூரி மஞ்சள்

கஸ்தூரி மஞ்சள்

கருவெம்பு

ஆறுநெல்லி

குடசப்பாலை

குளப்பாலை

காட்டுப்பலா

கணுப்பலா

காக்காய் மூஞ்சி

காட்டு ஜாதிக்காய்

கோலமாவு

கூலமாவு

கொர்கொடி

நரியிலந்தை

கடல்சிரை

முள்ளுத்துப்பை

கடோரக்காரன்

கடோரன்

கடியன்

கடியவன்