க - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
குரள்வளை

வளைந்த குரல் தோன்றும் தொண்டைப் பகுதி

கலை

நுட்பமானத் தன்மை மற்றும் திறமையை உள்ளடக்கியது
நுணுக்கமாக வெளிப்படுத்தும் திறன்

குருகு

கூழைக்கடா

கண்மாய்

மனித முயற்சியின்றி இயற்கையாகவே சூழவுள்ள உயர் நிலத்தால் அடைக்கப்பட்ட நீர் நிலை.

கேணி

கிணறு
சிறு குளம்
அகழி
தொட்டில்

கூரை

வீடு, கட்டிடம் முதலியவற்றின் மோடு
வண்டியின் மூடாக்கு
உச்சிப்பகுதி

குறில்

குறுகிய ஓசை சொல்

கொடுந்தமிழ்

வட்டாரத் தமிழ் மொழி
தமிழ் மொழி சீர்தரப்படுத்தப்பட்ட செந்தமிழில் இருந்தோ அல்லது பொதுத்தமிழ் வழக்கில் இருந்தோ சற்று வேறுபட்டு பேசப்படும் பொழுதோ அல்லது எழுதப்படும் பொழுது கொடுந்தமிழ் எனப்படும்

கால

காலை

கொள்ளுங்க

கொள்ளுங்கள்

கொடுத்துடுவாரு

கொடுத்து விடுவார்

காப்பாத்துங்க

காப்பாற்றுங்கள்

கவண்

ஒரு வகை ஆயுதம்

கவனக்குறைவு

கவனமின்மை

குருடன்

கண் தெரியாதவன்

கட்டுறவி

கட்டெறும்பு

குடம்

பானை

கலம்

கலன்
பாத்திரம்

கிட்டி

கிட்டிக் கோல்

கிண்ணம்

சிறுவட்டில்