க - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
கூட்டுக்குழு

பல சிறிய குழுக்கள் இணைந்த ஒரு பெரிய குழு

கூலம்

தானியம்

கூலம்

நெல்
புல்
வரகு
தினை
சாமை
இறுங்கு
துவரை
கேழ்வரகு
எள்
கொள்ளு
பயறு
உளுந்து
அவரை
கடலை
மொச்சை
காராமணி

கோலம்

தோற்றம்
(வீட்டின் முன்) வெள்ளை அல்லது பல நிற மாவினால் புள்ளிகள் வைத்து அவற்றை இணைத்து வரையப்படும் அலங்கார வடிவம்

கணியம்

கணியக் கலை

காவியம்

வனப்பு

கொம்பு

கொம்பு எனப்படுவது ஒரு தூம்பு வகை தமிழர் இசைக்கருவி ஆகும். இது ஒரு ஊது கருவி. நாட்டுப்புற இசையிலும் கோயில் இசையிலும் கொம்பு இசைக்கருவி பயன்படுகிறது.
கொம்பு பண்டைக் காலத்தில் விலங்குகளின் கொம்புகளைப் பயன்படுத்தியும், பின்னர் மூங்கிலாலும், தற்காலத்தில் உலோகத்தாலும் செய்யப்படுகிறது.

கோடை

கோடெ(காலம்)
கச்சான்
மேல் காற்று

கோய்லு

கோயில்

கதிரியக்கம்

சில அணுக்களில் இருந்து வெளிப்படும் ஒரு வகையான ஆற்றல்மிகுந்த கதிர்வீச்சு ஆகும்

கண்ணீர்

விழிநீர்
கள்ளாகிய நீர்

கிட்டுகை

அணுகல்

கபிலம்

பழுப்பு நிறம்

கபிலை

பசு

கழுத்து

தலையையும்
உடலையும் இணைக்கும் பாகத்திற்க்கு கழுத்து என்று பெயர்.

குறிஞ்சித் திணை

மலையும் மலை சார்ந்த இடமும்

கேட்டிசின்

கேட்டேன்

கண்டிசின்

காண்பாய்

காப்புரிமை

ஒரு பொருளைக் காக்கும் உரிமை

கைத்திறம்

திறமை