ஓ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஓவியன்

சித்திரம் வரைவோன்

ஓம குண்டலம்

யாகம் செய்வதற்கு தீ எரிக்கும் ஓர் சிறிய கிடங்கு அல்லது நிலம்

ஓரசைச்சீர்

அசைச்சீர்

ஓவியர்

சித்திரம் வரையக்கூடியவர்
பார்க்கும் காட்சியை வரையக்கூடியவன்

ஓத்து

வேதம்