ஒ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஒருயுருவியகல்

வைடூரியம்.

ஒளியுள்ளுருவம்

கண்ணாடியுளுருவம்.

ஒளியோன்

சூரியன்.

ஒளிர்பு

பிரபை.

ஒளிர்மருப்பு

யானைக்கொம்பு.

ஒளிர்முகம்

வயிரக்கல்.

ஒளிர்வு

பிரகாசம்.

ஒளிவட்டம்

கண்ணாடி
சக்கிரம்.

ஒளிவாடுதல்

ஒளிவிடுதல்.

ஒளிவிடுதல்

பிரகாசித்தல்.

ஒளிவீசுதல்

ஒளிவிடுதல்.

ஒற்றிடம்

ஒருபூச்சு.

ஒற்றித்தபக்கம்

ஒருமைப்பட்டபக்கம்.

ஒற்றித்தவெண்

ஒற்றைப்பட்ட கணக்கு.

ஒற்றுமைநயம்

ஒருமித்ததன்மை.

ஒற்றெழுத்து

மெய்யெழுத்து.

ஒற்றைக்குறை

ஏகசத்திரம்.

ஒற்றைக்கொம்பன்

விநாயகன்.

ஒற்றைத்தலைவலி

ஒருவகைச்சிரநோய்.

ஒற்றைத்தாட்பூட்டு

ஒரே தாட்பூட்டு.