ஒ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஒன்றுக்குப்போதல்

சலங்கழிக்கப்போதல்.

ஒன்றுமாறியொன்று

ஒன்றின்பின்னொன்று.

ஒன்னலர்

பகைவர்.

ஒதிமத்தர்

பிரமர்.

ஒற்றைமருப்பினன்

பிள்ளையார்

ஒட்டுக் குடித்தனம்

தனித்தனியாகத் தடுக்கப்பட்ட வீட்டின் சிறு பகுதியில் வாடகைக்கு இருக்கும் குடும்பம்.

ஒட்டுக் கேள்

மற்றவர் பேசுவதை மறைந்து இருந்து கேட்டல்.

ஒட்டு மொத்தம்

தனித்தனியாக உள்ளவற்றைக் கேட்டு ஒன்று சேர்ப்பது : யாவற்றையும் சேர்த்து ஒருங்குபடுத்துதல்.

ஒப்புக்குச்சப்பாணி

குழுவில் ஒப்புக்காகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் செயல்படாத நபர்.

ஒப்பேற்று

இருப்பதைக் கொண்டு சரிக்கட்டு.

ஒய்யாரி

கவர்ச்சியுடைய பெண்.

ஒருக்களித்து

பக்கவாட்டாகச் சாய்ந்திருப்பது.

ஒருகாலும்

எந்தக் காலத்திலும்.

ஒரு மாதிரி

இயல்புக்கு மாறானது.

ஒரேயடியாக

மிகவும் முழுமையாக.

ஒற்றைக்காலில் நில்

பிடிவாதமாக இரு.

ஒன்றுக்கிரு

ஒன்றுக்குப் போ : சிறுநீர் கழித்தல்.

ஒன்று விடாமல்

எதையும் விடாது.

ஒலி

சத்தம்
இரைச்சல்

ஒழுக்கம்

சாத்திர முறைப்படி அல்லது குல முறைப்படி நடத்தல்
வழக்கம்
ஒருவரது சுய சுத்தம்