ஐ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஐங்கோல்

பஞ்சபாணம்.

ஐசானம்

ஈசானம்.

ஐசானியம்

ஈசானன்.

ஐசிலம்

சிறுநாகம்.

ஐட்டிகம்

ஓமச்சடங்கு.

ஐந்தக்கினி

பஞ்சாக்கினி.

ஐந்தலைநாகம்

ஒருபாம்பு.

ஐந்தவம்

மிருகசீரிடம்.

ஐந்தவி

சரச்சுவதி.

ஐந்தவித்தல்

ஐம்புலனடக்கல்.

ஐந்தனுருபு

இன்வேற்றுமை.

ஐந்தானம்

மிருகசீரிடம்.

ஐந்திரசாலிகள்

மாயைசெய்வோன்.

ஐந்துருவாணி

தேரகத்துச்செறிகதிர்.

ஐந்துருப்படக்கி

ஆமை.

ஐந்தொகைவினா

ஒருகணக்கு.

ஐந்நூறு

ஐந்துநூறு.

ஐமுகன்

சிவன்.

ஐமுகநஸ்திரம்

ஒருபாணம்.

ஐம்பது

ஒரெண்