ஏ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஏழுமலை

முருகன்

ஏறன்

சிவன்

ஏரம்பன்

பிள்ளையார்

ஏடாகூடம்

முறைதவறிய செயல்.

ஏட்டிக்குப் போட்டி

எதிர் மறுப்பு.

ஏப்பம் விடுதல்

பொருளை அபகரித்தல்.

ஏமாளி

எளிதில் ஏமாறக்கூடியவர்.

ஏழாம் பொருத்தம்

இருவரிடையே காணப்படும் இணக்கமற்ற தன்மை : ஒருவர் மற்றவரோடு ஒத்துப்போகாத நிலை.

ஏழை பாழை

ஏழை எளியவர்.

ஏற்ற இறக்கம்

உயர்த்துதலும் இறக்குதலும் : தொனி வேறுபாடு.

ஏனோதானோ

உரிய கவனம் அல்லது பொறுப்பு இல்லாமை.

ஏளனம்

அவமதிப்பு
இகழ்ச்சி
புறக்கணிப்பு
ஏளனம்
வெறுப்பு

ஏல்வை

காலம்
நாள்
நீர் நிலை

ஏழகம்

ஆடு

ஏலம்

கூறுகை
கூறல்

ஏற்று

தூக்குதல். உத்தரத்தையேற்றினான்
அதிகப்படுத்துதல். விலையை ஏற்றுகிறான்
சுமத்துதல்
ஏறச்செய்தல். காலில் வண்டியை ஏற்றி விட்டான்.
அடுக்குதல்(திவா.)
மேம்படுத்துதல். ஏற்றற் கண்ணு நிறுத்தற்கண்ணும் (தொல். பொ. 147). குடியேற்றுதல். கொண்டுவந்து ஏற்றின தளிச்சேரிப் பெண்டுகளுக்கும் (S. I. I. ii, 261).
ஸ்தாபித்தல். நம்பெயரால் ஏற்றின வீரசோழன் திருமடை விளாகத்தில் (S. I. I. iii, 47).
உட்செலுத்துதல். நகத்தில் ஊசியை யேற்றினான்
ஆரோபித்தல். தன்குற்றத்தை அவன்மே லேற்றினான்
ஏற்றுமதி செய்தல்
சுடர்கொளுவுதல். விளக்கேற்றினேன் (திவ். இயற். 2)

ஏறத்தாழ

ஏறக்குறைய

ஏன்

First suffix
(a) of a verb, as in வந்தேன்
(b) of a noun, as in அடியேன்
தன்மை யொருமைப் பெயர்வினைகளில் வரும் விகுதி.
Particle of exclusion, as in ஏனோன்
ஒழிதற்பொருளில் வரும் இடைச்சொல். (நன். 420, மயிலை.)

ஏக்கம்

விரும்பியது பெறாமையால்வருந் துக்கம். வானவ ரேக்கமுஞ் சிதைய (கந்தபு. துணைவர்வரு. 30).
அச்சம். ஏக்கம்...அமராபதிக்குஞ்செய் மதுராபுரி (மீனாட். பிள்ளைத். 77).
ஆசை.

ஏக்கழுத்தம்

தலையெடுப்பு. காதிரண்டு மில்லாதா னேக்கழுத்தஞ் செய்தலும் (சிறுபஞ். 5).
இறுமாப்பு
வீற்றிருக்கை. (சூடா.)