எ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
என்னென்ன

உமக்கு என்னென்ன வேணும்

எனும்

சிறிதும்

எனையதும்

சிறிதும்

எட்டுத் தொகை

நற்றிணை
குறுந் தொகை
ஐங்குறுநூறு
பதிற்றுப் பத்து
பரி பாடல்
கலித் தொகை
அக நானூறு
புற நானூறு

எதிரொலி

நம்மால் அல்லது எதாவது பொருலால் ஏற்படுத்தும் ஒலி மீண்டும் மீண்டும் ஒலித்தல்

எண்ணல்

பொருட்களின் எண்ணிக்கையை அறிய ஏற்படுத்தும் கணக்கீடு.
எண்களால் எண்ணி அறிதல்

எண்ணலளவை

இலக்கத்தால் எண்ணும் அளவு

எடுத்தலளவை

நிறை, எடை
எடுத்தலளவையாகுபெயர்; நால்வகை அளவையாகுபெயர்களில் ஒன்று.

எண்ணுண்மி

கோப்புகளின் அலகு
8 நுண்மிகள்(bit) கொண்ட ஓர் அலகு
கணினிக் கட்டுமானத்தின் அடிப்படை பதிவக அலகு

எக்காளம்

எக்காளம் என்பது சமயச் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் கிராமிய இசைக் கருவிகளில் ஒன்றாகும். இது நான்கு பித்தளை அல்லது தாமிரக் குழாய்கள் சேர்ந்து வாய் வைத்து ஊதும் துளையுடன் கூடிய இசைக் கருவி ஆகும்.
எக்காளம் ஊதுவது வெற்றியின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது.