எ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
எழுந்திருத்தல்

எழுந்தருளுதல்.

எழுப்பில்

எற்றல்.

எழுவாயெழுஞ்சனி

மகநாள்.

எளிஞர்

எளியவர்.

எளிதரவு

எளிமைத்தனம்.

எளிது

சுலபம்
கனமற்றது

எளிவரல்

எளிதாகவரல்.

எள்ள

ஓர் உவமவுருபு. எள்ளவிழைய... பயனிலையுவமம் (தொல். பொ. 289).

எள்ளற்பாடு

இகழ்ச்சி.

எள்ளிடை

எள்ளளவு.

எள்ளுச்செவி

ஒருபூண்டு.

எள்ளுண்டை

ஒரு சிற்றுண்டி.

எள்ளுருண்டை

ஒரு சிற்றுண்டி.

எள்ளோரை

எள்ளுச்சாதம்.

எறிசக்கரம்

எறியுஞ்சக்கரம்.

எரிச்சலூர்மலாடனார்

ஒருபுலவர்
இவர்கடைச்சங்கக்காலத்துள்ளோர்.

எறிபடை

கைவிடுபடை.

எறிமணி

சேமக்கலம்.

எறியால்

ஒருமீன்.

எறிவளையம்

சக்கராயுதம்.