ஊ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஊர்மிமாலி

கடல்.

ஊர்வசன்

சுசிமகன்.

ஊர்வசி

சுவர்க்கலோகவேசை.

ஊர்வரப்பன்

வெள்ளரி.

ஊழிக்கால்

உகாந்தவாயு.

ஊழித்தீ

வடவாமுகாக்கினி.

ஊழியூழிகாலம்

நித்தியம்.

ஊழைக்குருத்து

துளசி.

ஊழ்த்துணை

மனைவி.

ஊழ்வினை

பழவினை.

ஊளான்

நரி.

ஊளி

ஊளாமீன்.

ஊறுகாய்

அடைகாய்.

ஊறுகோள்

காயம்
கொலை.

ஊறுநீர்

ஊற்றுநீர்.

ஊற்றங்கோல்

ஊன்றுகோல்.

ஊற்றாம்பெட்டி

ஊற்றுப்பெட்டி.

ஊற்றுநீர்

ஊறுநீர்.

ஊற்றுப்பட்டை

ஊற்றிறைக்கும் பட்டை.

ஊற்றும்பெட்டி

எண்ணெயூற்றும் பெட்டி.