உ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
உயக்கம்

வருத்தம்

உயவு

வருத்தம்
உயிர் பிழைக்கச் செய்யும் சாதம்

உயா

வருத்தம்

உயிரளபு

தனக்குரிய மாத்திரையின் மிக்கொலிக்கும் உயிரெழுத்து (எ.கா - மகடூஉ)

உரப்பு

அதட்டு
பேரொலி செய்
அச்சமுறச் செய்
உரத்து ஒலிக்கச் செய் [உரப்புதல்]

உரவு

வலிமை
மனவுறுதி
அதிகரித்தல்

உரற்று

பேரொலி செய்
முழங்கு [உரற்றுதல், உரறுதல்]

உரன்

மனவுறுதி
திண்மை
அறிவு
பற்றுக்கோடு
வெற்றி
உற்சாகம்
மார்பு
வலிமை

உரிஞ்சு

உராய்
தேய்த்தல் செய்
பூசு [உரிஞ்சுதல்,உரிஞ்சல்,உரிஞுதல்]

உரிபொருள்

(அகம்) ஐந்திணைகளுக்கு உரிய புணர்தல் முதலிய பொருள்களும் அவற்றின் நிமித்தங்களும்

உரிவை

தோல்
உரிக்கும் தொழில்
மரவுரி

உருத்திராக்கம்

உருத்திராக்க மரம்
உருத்திராக்க மரத்தின் கொட்டை

உருத்திராட்சபூனை

தவசி வேடமணிந்த வஞ்சகன்

உருமு

பேரொலி செய்
இடியோசை செய்
முறுமுறுத்தல் செய் [உருமுதல்]
இடி மின்னல்

உருவ

முழுதும்
நன்றாக

உரைதல்

பொன்
வெள்ளிகளின் மாற்று அறிய உரைக்கும் கல்

உரைசு

தேய்ந்து போ
உராய்
தேய்த்தல் செய் [உரைசுதல்]

உரையாணி

(பொன்) மாற்று அறிய உதவும் ஆணி

உல்லாபம்

மழலை மொழி
திக்கிப் பேசுதல்

உலம்

திரண்ட கல்
திரட்சி