உ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
உண்டாட்டு

கள்ளுண்டு களித்தல்

உண்ணாமுலை

திருவண்ணாமலைக் கோயிலில் வழிபடப்படும் பார்வதி தேவி

உணக்கம்

வாட்டம்
உலர்தல்

உணங்கல்

உலர்தல்
உலர்த்திய தானியம்
வற்றல்
சமைத்த உணவு

உணராமை

அறியாமை
மயக்கம்

உத்தண்டம்

உக்கிரம்
வலிமை
பெருமை

உத்தாரணம்

எடுத்து நிறுத்தல்
தீங்கிலிருந்து மீட்டல்

உத்தியானம்

மலர்ச் சோலை
அரசர் விளையாடுங் காவற் சோலை

உதகம்

நீர் பூமி

உததி

கடல்

உதாசினம்

நித்தை
அவமதிப்பு
உதாசனம்
விருப்பு வெறுப்பின்மை

உதாரம்

கொடைக்குணம்
மேம்பாடு
[உதாரன், உதாரி]

உதானன்

உடம்பிலுள்ள பத்து வாயுக்களில் ஒன்று

உதும்பரம்

எருக்கு
அத்திமரம்
வீட்டு வாயிற்படி
தாமிரம்

உதைகால்

தாங்கும் முட்டுக்கால்

உதைகாலி

உதைக்கும் இயல்புள்ள பசு

உப்பங்காற்று

கடற்காற்று

உப்பிலி

உப்பில்லாதது
ஒரு வகைச் செடி

உப்புச் சுமத்தல்

ஒரு விளையாட்டில் வென்றவனைத் தோற்றவன் சுமத்தல்

உப்பெடுத்தல்

திருமணம் பேசுவதற்குச் செல்லும்பொழுது உப்பெடுத்துச் செல்லும் ஒரு சடங்கு