ஈ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஈரப்பாடு

மன நெகிழ்ச்சி
ஈரமாயிருத்தல்

ஈரல் கருகுதல்

மிகவும் அஞ்சுதல்
வேதனை மிகுதல்

ஈராடி

ஈரம்
மழைத் தன்மை

ஈர்கொல்லி

ஈரைக்கொல்லும் கருவி

ஈழர்

சான்றார்
சாணார்

ஈழர் குலச்சான்றார்

ஏனாதி நாயனார்

ஈற்றசை

பாட்டின் முடிவில் நிற்கும் அசை

ஈனனம்

வெள்ளி

ஈனன்

இழிந்தவன்

ஈனாயம்

நிந்தை
இழிவு
அவமதிப்பு

ஈனை

இலை நரம்பு
ஒரு நோய்
சித்திரம்

ஈன்றல்

உண்டாதல்
ஈனல்

ஈயாடவில்லை

அவமானத்தால் ஏற்படும் முகத்தோற்றம்

ஈரமின்றி

இரக்கமின்றி

ஈசானிய மூலை

வடக்கு

ஈச்சம் பழம்

சிறு சிவப்பு நிறப் பழம் இது வறல் நிலக்காடுகளில் காணப்படும்

ஈண்டென

விரைவாக

ஈழுவர்

ஈழவர்

ஈசனின் ஐம்முகம்

ஈசானம்
வாமதேவம்
அகோரம்
சத்தியோசாதம்
தற்புருடம்

ஈகரை

இரு(ஈ) + கரை