ஈ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஈர்த்தல்

இழுத்தல்
உரித்தல்
கூர்மையாதல்
எழுதுதல்
பிளத்தல்
அறுத்தல்

ஈர்வாள்

மரம் அறுக்கும் வாள்

ஈலி

கைவாள்
கரிகை

ஈவித்தல்

பங்கிடுதல்

ஈவுசோர்வு

சமயா சமயம்.

ஈழங்கிழங்கு

பெருவள்ளி

ஈழதண்டம்

ஏர்க்கால்

ஈழத்தலரி

ஒருவகை அலரி

ஈழநாடு

இலங்கை

ஈழவர்

சாணார்

ஈளைத்தரை

ஈரத்தரை

ஈறல்

நெருக்கம்
துன்பம்
பின்னல்

ஈறிலான்

கடவுள்

ஈறிலி

ஈறிலான்

ஈறுதப்பின பேச்சு

தகாத மொழி

ஈற்றம்

ஈனுகை

ஈற்றேறுதல்

பயிர்க்கரு முதிர்தல்

ஈனசுரம்

தாழ்ந்த குரல்

ஈனதை

இழிவு
கீழ்மை
தாழ்வு

ஈனமாந்தர்

அற்பர்
கீழ்மக்கள்