இ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
இத்தை

முன்னிலையசைச் சொல் நீயொன்று பாடித்தை. (நன்.440
உரை).

இருந்து

A sign of the (abl.) case as in எங்கிருந்து
ஐந்தாம் வேற்றுமைச் சொல்லுருபு.

இற்று

A euphonic particle occurring in the combination of the different parts of the same word, or of two distinct words, as in அவையிற்றை, பதிற்றுப்பத்து
ஒரு சாரியை. (நன். 244.)

இறே

பிரசித்தி
தெரியவேண்டியவிஷயம்
தெளிவு இவற்றைக் குறிக்குஞ் சொல். (ஈடு
2
1
1.)

இயர்

வியங்கோள்விகுதி. பொய்யா கியரோ பொய்யா கியரோ (புறநா. 233).

இராசியம்

தாமரை

இராவைக்கு

இரவுக்கு. இராவைக்குப் போனகப் பழவரிசி. (S.I.I. ii
146.)

இயலெண்கள்

செவ்வெண்கள்

இயல்பான

இயல்பெளிமை
எளிமையான

இலங்கையர்

இலங்கையை பிறப்பிடமாக கொண்டவர்கள்

இழுத்துக்கொள்

இழுத்தல்

இசைக்குரற்கருவி

குயில்

இராப்பாடிக்குருவி

பாடுங் குருவி வகை

இலிகிதம்

லிகிதம்

இயல்பிருப்பு

இயல்பு நிலை

இணைய ஒழுங்கு முகவரி

(இஒ முகவரி)

இருக்கீங்க

இருக்கின்றீர்கள்

இதெஎவ்வளவு

இது எவ்வளவு

இவரு

இவர்

இங்கிட்டு

இங்கு