இ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
இரவி

கதிரவன்
மலை
மூக்கின் வலப்பக்கத் துவாரம்
வாணிகத் தொழில்

இரவுக்குறி

(அகப்பொருள்) இரவில் காதலர் கூடுவதற்குக் குறிக்கப்பட்ட இடம்

இரற்று

சத்தமிடு
(பறவை போல்) கத்துதல் செய்
[இரற்றுதல்]

இரா

இராத்திரி

இராக்கதம்

பெண்ணை வலிதல் கொண்டுசென்று மணந்து கொள்ளல்

இராக்குருடு

மாலைக்கண்

இராகு

நவக்கிரகங்களில் ஒன்று

இராசபிளவை

முதுகில் தோன்றும் பிளவைக் கட்டி

இராட்டினம்

(சக்கரமுள்ள) நூற்கும் கருவி
நூல் சுற்றும் கருவி
கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைக்க உதவும் கப்பி
ஏறிச் சுழன்று விளையாட உதவும் சுழல் தேர்

இராத்தல்

நாற்பது தோலா எடை

இராமபாணம்

இராமரின் அம்பு
புத்தகங்களைத் துளைக்கும் ஒரு பூச்சி வகை
ஒருவகை மல்லிகை

இராயசம்

எழுத்து வேலை

இராவணன்

இலங்கை வேந்தன்
ஒரு தமிழ் வீரன்
ஆய கலைகளின் நாயகன்

இராவுத்தன்

குதிரை வீரன்
தமிழ் முஸ்லிம்களில் ஒரு பிரிவினரின் பட்டப்பெயர்

இர்

பின்வாங்கி ஓடு
விலகி விழு
தோற்று ஓடச் செய்
கெடு
அச்சம் கொள்
[இரிதல், இரித்தல்]

இரியல்

விரைந்தோடுதல்
அச்சத்தால் நிலை குலைதல்
அழுதல்

இரியல்போ

தோற்றோடு

இருக்கு

ரிக்வேதம்
வேதமந்திரம்

இருடி

முனிவன்

இருதலை

இரண்டு தலைகள்
இருமுனை
இருபக்கம்