இ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
இடங்கழி

எல்லை கடக்கை
காம மிகுதி
அளவு கடந்து போதல்
அளவு மீறிய காமம்
ஒரு பட்டணம் படி அளவு

இடங்கொடு

கண்டீப்பு இல்லாது நட [இடங்கொடுத்தல்]

இடப்பொருள்

வேற்றுமைப் பொருள்
ஏழாம் வேற்றுமைப் பொருள்

இடம்பம்

ஆடம்பரம்
பகட்டு [இடம்பன்]
தற்பெருமை

இடர்படு

துன்புறு
மிகு முயற்சி செய் [இடர்ப்படுதல், இடர்ப்பாடு]

இடவழு

(இலக்கணம்) தன்மை முதலிய மூவிடங்களில் ஒன்றுக்குப் பதில் மற்றொன்றை அமைக்கும் தவறு

இடவாகுபெயர்

(இலக்கணம்) ஓர் இடத்தின் பெயர் அங்குள்ள பொருளுக்கு ஆகிவருவது

இட்டரை

இரு புறமும் வேலிகள் உடைய கறுகிய பாதை

இர

கெஞ்சிக்கேள்
பிச்சையெடு
யாசி
வேணுடு
கெஞ்சிக் கேள் [இரத்தல்]

இன்னா

துன்பம்
இன்னல்

இன்னா

என்ன

இடறல்

கால் தடுக்குதல்
தடை
தண்டனை: பழி: கால் தடுக்கை

இடும்பு

செருக்கு
குறும்புச் செயல்

இடும்பை

துன்பம்
தீங்கு
நோய்
வறுமை

இடைச்சி

முல்லை நிலப் பெண்
இடையர் இனப் பெண்

இடையர்

ஆடு மாடு மேய்க்கும் தொழில் செய்யும் இனத்தார்
முல்லை நிலத்தவர்

இடையெழுத்து

இடைநிலை

இண்டர்

இடையர்

இண்டை

பூமாலை
தாமரை
முல்லை

இணர்

பூங்கொத்து
மலர்ந்த பூ
பூந்தாது
பழக்குலை
தீச்சுவாலை
வரிசை
ஒழுங்கு
கிச்சிலி