ஆ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஆமலகி

ஆமலகம்

ஆதவம்

ஆதபம்

ஆநந்தமூலம்

கஞ்சா

ஆடல்கள்

அல்லியம்
கொட்டி
குடை
குடம்
பாண்டரங்கம்
மல்
துடி
கடையம்
பேடு
மரக்கால்
பாவை

ஆடவர் பருவம்

பாலன் 1-7 வயது
மீளி 8-10 வயது
மறவோன் 11-14 வயது
திறவோன் 15 வயது
காளை 16 வயது
விடலை 17 -30 வயது
முதுமகன், 30 வயதுக்கு மேல்

ஆண் நாள்

பரணி
கார்த்திகை
உரோகிணி
புனர்பூசம்
பூசம்
அத்தம்
அனுடம்
திருவோணம்
பூரட்டாதி
உத்திரட்டாதி

ஆண் பாற் பிள்ளைத் தமிழ்ப் பருவம்

காப்பு
செங்கீரை
தாலம்
சப்பாணி
முத்தம்
வருகை
அம்புலி
சிறுபறை
சிற்றில் சிதைத்தல்
சிறு தேருருட்டல்

ஆண்களின் 7 பருவங்கள்

பாலன் <7
மீளி 8-10
மறவோன் 11-14
திறவோன் 15
விடலை 16
காளை 17-30
முது மகன் >30

ஆர்பதம்

வண்டு
உணவு

ஆஸ்திகம்

ஆஸ்தி என்றால் உடைமை அல்லது சொத்து எனப் பொருள்தரும். இதனடிப்படையில் கடவுள் உள்ளார் என்ற நம்பிக்கையாளர்கள் ஆஸ்திகர்கள் எனப்படுகின்றனர்.இக்கொள்கையே ஆத்திகம் எனப்படுகிறது.

ஆவலி

புலம்புதல் அல்லது அழுதல் எனப்பொருள்படும்

ஆறு அறிவுகள்

உணர்தல்
ருசித்தல்/சுவைத்தல்
மணத்தல்/நுகர்தல்
பார்த்தல்
கேட்டல்
பகுத்தறிவு