ஆ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஆலாலம்

(ஆலகாலம்) பாற்கடலைக் கடைந்தபொழுது பிறந்த நஞ்சு
வீட்டு வெளவால்

ஆலி

மழை
மழைத்துளி
காற்று
ஆலங்கட்டி
கள்
கோயில்
விழாக்களில் சுவாமி வீதிவலம் வரும் பொழுது எடுத்துச் செல்லப்படும் பூத உருவம்

ஆவணக்களம்

பத்திரம் பதிவு செய்யுமிடம்

ஆசுகம்

ஆசுகி

ஆக்கெளுத்தி

கெளிற்று மீன்வகை
கடற்கெளிற்றுவகை.

ஆமணக்குநெய்

கொட்டைமுத்தெண்ணெய்

ஆர்த்து

causative of ஆர்
ஊட்டு

ஆடுகளம்

விளையாட்டு மைதானம்

ஆவென்ன

வியப்பு

ஆனகம்

முழங்கு முகில்

ஆழி

கடல்

ஆனும்

ஆயினும். ஐந்தை யனைத்தானு மாற்றிய காலத்து (நாலடி.329)
ஆவது. எட்டானும் பத்தானு மில்லாதார்க்கு (சீவக.1549).

ஆளி

வில்லாளி
விலங்கு

ஆகிடந்து

நிகழ்கால இடைநிலைகளுள் ஒன்று. (நன். 145
இராமா.)

ஆகலாகல்

ஆகவாக.(தொல்.சொல்.280
சேனா.)

ஆகவாக

உடம்படாமை ஆதாரமின்மைகளைக் குறிக்கும் அசைநிலை. (தொல்.சொல்.280. சேனா.)

ஆனம்

எழுத்துச்சாரியை. (தொல்.சொல்.298
உரை.)

ஆநின்று

Present tense affirmative particle as in செய்யாநின்றான்
நிகழ் கால இடைநிலை. (நன். 143.)

ஆவிருந்து

நிகழ்காலங்காட்டும் ஓர் இடைநிலை. கரும மாராயாவிருந்து (S.I.I.iii
137).

ஆவா

இரக்கக்குறிப்பு. (திவ்.திருவாய்.6, 10, 4.)
அதிசய ஆனந்தக் குறிப்பு.ஆவா குறவர்தவ மாரளக்க வல்லாரே (கந்தபு.வள்ளி.45.)