ஆ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஆணு

நன்மை
இனிமை
அன்பு
பாதரசம்

ஆத்மஞானம்

தன்னையறிதல்

ஆதபம்

வெயில்

ஆதபன்

ஆதவன்

ஆதரம்

அன்பு
ஆசை
மதிப்பு
உபசாரம்
ஊர்

ஆதன்

குருடன்
அறிவில்லாதவன்
ஆன்மா
அருகக் கடவுள்

ஆதிசேடன்

விஷ்ணுவின் படுக்கையாயுள்ள அனந்தன் என்ற நாகம்

ஆதித்தவாரம்

ஞாயிற்றுக் கிழமை

ஆதித்தாய்

(விவிலிய நூலின் படி) முதல் தாயான ஏவாள்

ஆதிமூலம்

முதல் காரணம்
முதல் காரணமான கடவுள்

ஆதிரை

திருவாதிரை நட்சத்திரம்

ஆதுலர்சாலை

ஏழை எளியோர்க்கு அன்னமிடும் சாலை

ஆதுலன்

வறியவன்
நோய் முதலிய காரணத்தால் வலிமையற்றவன்
நோயாளி

ஆந்திரம்

தெலுங்கு நாடு
தெழுங்கு மொழி
குடல்

ஆப்தன்

நெருங்கிய நண்பன்
நம்பத்தக்கவன்

ஆப்திகம்

இறந்தவர்க்கு முதல் ஆண்டு முடிவில் செய்யப்படும் திதி

ஆபிசாரம்

மாந்திரிகம்

ஆப்பிரிக்கா

பூமியில் ஒரு கண்டப்பகுதி

ஆம்பி

காளான் (நாய்க்குடை)
ஒலி
இறைகூடை

ஆமசிராத்தம்

பக்குவம் செய்யாத உணவுப் பொருள்கள் கொண்டு செய்யப்படும் திதி