ஆ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஆனானப்பட்டவர்

திறமும் செல்வமும் மிக்கவர்.

ஆஷாட பூதி

வெளித் தோற்றத்திற்குப் பொருத்த மில்லாது செயல் புரிபவர்.

ஆஞ்ஞாசக்கரம்

அரசனது ஆணையாகிய சக்கரம்

ஆதோரணமஞ்சரி

எதிர்த்த மதயானைகளை அழித்தும் அடக்கியும்போடும் வீரனது சிறப்பை வஞ்சிப்பாவாற் றெடுத்துப்பாடும் பிரபந்தம். (தொன். வி. 283
உரை.)

ஆம்பல்

தாமரை
அல்லிக்கொடி
மூங்கில்
ஓர் இசைக்குழல்
ஊதுகொம்பு
யானை
சந்திரன்
கள்
அடைவு
முறைமை
நெல்லிமரம்
பேரொலி
ஒரு பேரெண்

ஆலம்

நஞ்சு
நீர்
கடல்
மழை
ஆலமரம்
ஆகாயம்
விடம்
கருமை
கலப்பை

ஆரை

நீர்த்தாவரமான ஆரை, கோரைப்புல் போன்றதனால் பின்னப்பட்ட பாய்
ஓர் அரனின் மதில் சுவர்
அச்சு மரம்

ஆரியவர்த்தம்

ஆரியன்

ஆரிடர்

முனிவர்

ஆராதனம்

ஆராதனை

ஆகாமியம்

அக்கிரமம்
வரு பிறப்புக்களில் பலன் தரக்கூடிய இப்பிறப்பு நல்வினை தீவினைகள்

ஆவணக்களரி

ஆவணக்களம்

ஆக்கல்

படைத்தல்
சமைத்தல்

ஆக்கினை

கட்டளை
உத்தரவு
தண்டனை

ஆகம்

உடம்பு
மார்பு
மனம் அல்லது இதயம்

ஆகமனம்

வந்து சேர்தல்

ஆகரம்

இரத்தினக் கற்கள் கிடைக்கும் சுரங்கம்
உறைவிடம் கூட்டம்

ஆகாசக்கோட்டை

(உண்மையில் இல்லாத) கற்பனை

ஆகாய கமனம்

காற்றில் நடந்து செல்லும் வித்தை

ஆகாசத்தாமரை

கொட்டைப்பாசி
ஒருவகை நீர்த்தாவரம்
'ஆகாயத்தில் தாமரை' என்பது போல் இல்லாத பொருள்