ஆ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஆரணத்தான்

நான்முகன்

ஆரணன்

நான்முகன்
சிவன்
திருமால்
பார்ப்பான்

ஆரூரன்

சுந்தரமூர்த்தியார்

ஆலமர்செல்வன்

சிவபெருமான்

ஆலவன்

திருமால்

ஆலிநாடன்

திருமங்கையாழ்வார்

ஆழியான்

திருமால்

ஆறுசூடி

சிவன்

ஆறுமுகன்

முருகன்

ஆனந்தன்

சிவன்
அருகன்

ஆனன்

சிவன்

ஆனை முகன்

மூத்தபிள்ளையார்

ஆக்கிரோஷம்

வெறி : ஆவேசம்.

ஆட்டம் கொடுத்தல்

நிலை தளர்தல்.

ஆப்பு வைத்தல்

கோள் சொல்லுதல்.

ஆர்ஜிதம்

ஒருவர் நிலத்தை அரசு தன்வயம் எடுத்துக் கொண்டு பொது நலனுக்கு ஆக்குதல்.

ஆவன செய்தல்

தேவையானதைச் செய்தல்.

ஆழம் பார்த்தல்

ஒருவருடைய உள்ளக் கருத்தை அறிந்து செயல்படுதல்

ஆளாக்குதல்

ஒருவனின் வாழ்க்கையில் வளம் காணச் செய்து முன்னேற்றுதல்.

ஆறப்போடுதல்

பிரச்சனைக்கு உடனடியாக தீர்வு காணாது தள்ளிப்போடுதல்.