அ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
அதிசாரம்

உஷ்ணபேதி
புளியங்கொட்டைத்தோல்
தென்னம்பாளை. அதிசாரபேதி
அதிசாரவக்கிரம்
தேன்
சிறுகாய்ஞ்சொறி
இருபூலா
வறட் பூலா
நீர்ப்பூலா
சாதிக்காய்
நீர் முள்ளிவிதை
முத்தக்காசு
குங்கிலியம்
காட்டாத்திப்பூ
கிராம்பு. கருங்கா லிப்பிசின்
ஆவிரை
புளியம்வேர்
வாழை
வெள்ளிலோத்திரம்
மா துளம்பிஞ்சு
கருவேல்

அதிட்டம்

மிளகு

அதிஷ்டானம்

அதிட்டானம்
நியமம்

அதிஷ்டி

நிலைப்பட
ஆவிர்ப்பலிக்க
ஆவாகனமாக(உப, 163, 164, 197, 25.)
விக்கிரகங்கடவுளாலதிஷ்டிக்கப்பட்டது
விக்கிரகத்திற்சுவாமியதிஷ்டித்தார்

அதிபறிச்சம்

வாலு ளுவை
வாலுளுவையரிசி

அதிபன்

எசமான்
இராசா
எப்பொருட் குமிறைவன்

அதிமலம்

மாவி லங்கை

அதியாமம்

முயற்புல்

அதிரல்

விரிதூறு

அதிராத்திரம்

யாகம்

அமுத விழா

80 ஆண்டுகள்

அகச் சமயம்

சைவ சமயத்தின் உட் பிரிவுகள்
பாடாண வாதம்
பேத வாதம்
சிவ சமய வாதம்
சிவ சங்கிராந்த வாதம்
ஈசுர அவிகார வாதம்
சிவாத்துவிதம்

அகத்தியர் மாணாக்கர்

சேம்பூட் சே எய்
வையாபிகர்
அதங் கோட்டாசான்
அவிநயர்
காக்கை பாடினியார்
தொல் காப்பியர்
துராலிங்கர்
வாய்ப்பியர்
பனம் பாரனார்
கழாரம்பர்
நற்றத்தர்
வாமனர்

அகவலிமை

படை வலிமை
பொருள் வலிமை
துணை வலிமை
உடல் வலிமை
உள்ள வலிமை
மூலப் படை

அகிற் கூட்டு

சந்தனம்
கருப்பூரம்
எரிகாசு (காசுக் கட்டி)
ஏலம்
தேன்

அக்கினி புராணம்

ஆக்கினேய புராணம்

அகமுழவு

மத்தளம்
ல்லிகை
இடக்கை
கரடிக்கை
பேரிகை
படகம்
குடமுழா

அடுக்குப்பெட்டி

பனையோலையால் இழைக்கப்படும் சிறிய பெட்டித் தொகுதிகள். ஒன்றுக்குள் ஒன்று வைக்கக்கூடியதாக இவை அமைகின்றன.பெரும்பாலும் சமையலறை உபகரணமாகப் பயன்படுகிறது.வெங்காயம்
மிளகாய்
உப்பு
மல்லி
சீரகவகை போன்றவற்றை ஒரே இடத்தில் பெறக்கூடியதாக இது இருக்கிறது. மூன்று தொடக்கம் ஆறு வரையிலான பெட்டிகள் ஓர் அடுக்குப் பெட்டியிற் காணப்படும். பெரிய பெட்டிகளிலும் அடுக்குப் பெட்டி இழைக்கப்படுவதுண்டு.

அத்துவைதம்

ஆன்மாவும் இறைவனும் இரண்டல்ல
ஒன்றே எனக்கூறும் கொள்கை. இரண்டன்மை
அல்லிருமை
அத்வைதம்

அண்ணாவியார்

பண்டைய நாட்களில் நாட்டுக்கூத்து பழக்கி நெறிப்படுத்தி மேடையேற்றுபவர். நடிகர்கள் எவ்வாறு நடிப்பது
வசனம்
பாடல்களில் எங்கே உச்சரிப்பு கூட்டிக்குறைப்பது போன்ற விடயங்களை இவரே தீர்மானிப்பார். இன்று இப்பணிகளைச் செய்பவர் நெறியாளுனர் அல்லது இயக்கு நர் எனப் பெயர் பெறுகிறார்.