அ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
அண்

சேர
அணைய
அண்ணிசு-அண்ணிது

அண்டகம்

குப்பைமேனி

அண்டங்காகம்

அண்டங்காக்கை

அண்டகடாகம்

அண்டகோளம்

அண்டகோசம்

அண்டகோளம்

அண்டபித்திகை

அண்டச்சுவர்

அண்டர்

வானோர்

அண்டசம்

முட்டையிற்பிறப்பன
பல்லி, ஓணான், அரணைமுதலியன
இப்பியும்பிறவும்
ஆமை
தவளை
நண்டு
பறவை
பாம்பு
மீன்

அண்டில்

மாடு முதலியவற்றின் கண்ணிற்பற்றும்பூச்சி

அடைய

முழுவதும். கோயிலடைய விளக்கேற்றி (பெரியபு. நமிநந்தி.14)

அண்டலர்

பகைவர்

அண்ணகன்

கோசா

அண்ணாந்தாள்

கழுத்திற்குங்காலுக்கும் பூட்டுங்கயிறு

அண்ணாக்கயிறு

அரைஞாண்

அண்ணெரிஞ்சான்பூண்டு

அன்றெரிந்தான்பூண்டு

அன்றெரிந்தான்பூண்டு

ஓர்பூண்டு

அஞ்ஞாயம்

அநியாயம்

அபசப்தம்

அபசத்தம்

அதகம்

மருந்து
பெரு மருந்து

அதடம்

செங்குத்து