அ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
அட்டம்பாரிக்க

பருக்க
பக்கஞ்சார்ந் துசெல்ல
அட்டம்

அட்டவணை

வரிசைக்குறிப்பு

அட்டாதுஷ்டம்

அடாததுஷ்டத்தனம்

அணங்கு

பெண்
மையனோய். (திவா.)

அணம்

அணரி
மேல்வாய்

அணல்

கீழ்வாய்
மிடறு

அணவு

நடு

அணிவிரல்

மோதிரவிரல்

அணிகம்

சிவிகை

அக்கினிசாட்சியாய்

அக்கினி சாட்சியாய் மணந்தான். (Colloq.)

அங்கிட்டு

அவ்விடத்தில். அங்கிட்டுப் பிறந்து (ஈடு
6
8
11). (vul.)

அங்கோடிங்கோடு

அங்குமிங்கும். (ஈடு
1
4
9.)

அடங்க

முழுவதும். வயலடங்கக் கரும்பும் (ஈடு
8
9
4)

அக்கிராசனம்

முதலிருக்கை
தலைமை

அமளி துமளி

பலரும் சேர்ந்து ஒரே வேலையைச் செய்வதால் ஏற்படும்
கூச்சல் குழப்பம்

அமளி பண்ணுதல்

குழப்பம் உண்டாக்குதல்
சச்சரவுஉண்டாக்குதல்

அம்பலப்படுத்துதல்

பலரும் அறியச்செய்தல்

அலைக்கழித்தல்

அலைத்து வருத்துதல்

அவசரக் குடுக்கை

ஒரு செயலை அவசரப்பட்டுச் செய்து செய்துவிடுபவன்

அள்ளி இறைத்தல்

அளவுக்கு மேல் செலவழித்தல்