அ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
அம்

Noun (suff.) denoting
(a) instrument, as in நோக்கம், \'the instrument of seeing\'
(b) object of the action expressed by a verb, as in நீத்தம், \'what is swum over\'
(c) subject of the action expressed by a verb, as in எச்சம், \'what remains\'
கருவிப்பொருள்விகுதி: செயப்படுபொருள் விகுதி: வினைமுதற் பொருள் விகுதி.
(Suff.) of (vbl.) nouns, as in வாட்டம், \'withering\' தொழிற் பெயர் விகுதி.
(Suff.) of (abst.) nouns, as in நலம், \'goodness\'
பண்புப் பெயர்விகுதி.
Verb-ending denoting the 1st (pers. pl.), as in செய்தனம், பெரியம்
தன்மைப் பன்மை விகுதி.
A euphonic augment, as in புளியங்காய்
ஒரு சாரியை.
An expletive, as in போமினம்
ஓர் அசை. (சீவக. 1411.)
அழகு

அரணியவான

சொற்செறிவுடைய. அரணியவான கவிகளைக்கொண்டு (ஈடு
3
9
3).

அரவு

தொழிற்பெயர் விகுதி. தோற்றரவு (ஞானவா. தேவபூ. 1).

அள்

பெண்பால் விகுதி அவள் வந்தனள்

அர்

பலர்பால் விகுதி. அரசர் வந்தனர்
உயர்வுப்பன்மை விகுதி. சம்பந்தர் பாடினர்
பகுதிப்பொருள் விகுதி. முன்னர் (குறள், 435)

அன்

Verb-ending:
(a) of the rational class in the 3rd (pers. sing. masc.) as in அவன் வருவன்
(b) of the 1st (pers. sing.) as in யான் வருவன்
ஆண்பால் வினைவிகுதி
தன்மை யொருமை வினைவிகுதி.
Noun (suff.)
(a) of the rational class (masc. sing.) as in மலையன்
(b) of a participial noun, (masc. sing.) as in வருபவன்
ஆண்பாற் பெயர் விகுதி
ஆண்பால் வினையாலணையும் பெயர்விகுதி.
An euphonic augment as in ஒன்றன்கூட்டம் - சாரியை

அன்னாய்

ஓர் அசைநிலை. அன்னாய்பின்னனவத்தைப்படும் (சி.சி.பர.சௌத்.மறு.8).

அடித்துக்கொள்ளு

அறைந்து கொள்ளுதல். தலையில் அடித்துக்கொண்டாள்.
தடுத்துரைத்தல். அது செய்யத் தகாதென்று முன்னமே அடித்துக் கொண்டேன்
சண்டையிடுதல். இருவரும் வீணே அடித்துக்கொள்ளுகிறர்கள்

அளறுபடு

சேறாதல்
நிலைகலங்குதல். இராவணனை யளறூபட வடர்த்தானிடம் (தேவா.1026, 8)

அல்கு

சுருங்குதல்
தங்குதல். (பிங்.)
நிலைத்து நிற்றல். (குறள், 333, உரை.)
அழிதல். அளியி னாற்றெழு வார்வினை யல்குமே (தேவா.168, 10.) சேருதல். அவரல்குவர் போய்... பழனங்களே (திருக்கோ.249).

அழன்

பிணம். (தொல்.எழுத்.354)
பேய். (பிங்.)

அப்பிரமண்ணியம்

உதவி வேண்டிக்கூறும் குறிப்புமொழி. (கலிங்.455
புது.)

அரிணி

அருணி

அன்னியம்

100000000000000000

அட்சி

கண்
மீனாட்சி

அஷ்டலட்சுமி

எண்வகையிலக்குமி
தனலட்சுமி
தானியலட்சும
தைரியலட்சுமி
சௌரியலட்சுமி
வித்தியாலட்சுமி
கீர்த்திலட்சுமி
விசயலட்சுமி
இராச்சியலட்சுமி

அஷ்டலோகபஸ்பம்

பொன்
வெள்ளி
செம்பு
இரும்பு
வெண்கலம்
தரா
வங்கம்

அஷ்டவருக்கம்

சீரகம்
கருஞ்சீரகம்
சுக்கு
மிளகு
திப்பிலி
இந்துப்பு
பெருங்காயம்
ஓமம்

அஷ்டாதசமூலம்

கொடிவேலி
எருக்கு
நொச்சி
முருங்கை
மாவிலங்கை
சங்சங்குப்பி
தழுதாழை
குமிழ்
பாதிரி
வில்வம்
கண்டங்கத்தரி
கறிமுள்ளி
சிற்றாமல்லி
பேராமல்லி
வேர்க்கொம்பு
கரந்தை
தூதளை
நன்னாரி

அஷ்டாதசோபபுராணம்

அஷ்டாதச-உப-புராணம்
உசனம்
கபிலம்
காளி
சனற் குமாரம்
சாம்பவம்
சிவதன்மம்
சௌரம்
தூருவாசம்
நந்தி
நாரசிங்கம்
நாரதீயம்
பராசரம்
பார்க்கவம்
ஆங்கிரம்
மாரீசம்
மானவம்
வாசிட்டலைங்கம்