அ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
அடுக்கலிட

நெல்லையிரண்டாம் முறைகுற்ற.

அடுக்கல்

குவித்தல்
மலை

அடுவல்

வரகும் நெல்லுங்கலப்பு

அடைசு

ஒதுங்க
நிறஞ்சார
நெருங்க

அடைச்சு

மலர்சூட்ட
கண்ணறுநெய்தலுங்கதுப்புறவடைச்சி(In சிலப்பதிகாரம்.)

அடைப்பம்

சாமான்பை
அம்பட்டனாயுதவுறை
வெற்றிலைப்பை

அடைமானம்

வழிவகை
ஈடு
பிரதி
உவமானம்

அடைவு

வழி.
ஈடு.
உவமானம்.
எல்லாம்
நாளடைவிலேதருமஞ்செய், Practise acts of benevolence daily. (நாலடியுரை.)

அட்சம்

அட்சகன்னம்
அட்சபாகை
அட்சபாதன்
கண்
அக்கம்

அட்சய

ஓர்வருடம்

அன்னியதாக்கியாதி

கியாதி ஐந்தனு ளொன்று. (விசாரசந்.334.)

அலம்

கலப்பை

அளம்

உப்பளம்

அவினாபாவம்

விட்டு நீங்காது உடனிகழுந்தன்மை. அவினாபாவம் பேசுறு மேதுக்கொண்டு (சி.சி.அளவை.2).

அனாயம்

முறைகேடு
வீண். ஆவி யனாயமே யுகுத்தெனைய (கம்பரா. கும்ப.140).

அண்ணாந்துபார்

மேல் நோக்கிப்பார்த்தல். கூர்ந்து நோக்குதல்
அண்ணாந்துபார்க்க வழியு முடம்பே (திருமந்.2139)

அல்லாத

மாறான. அல்லாத பரசமய வலகைத்தேர் (சேதுபு.கடவு.13) மாறானவை. சொலற்பாலவல்லாத சொல்லுதலுங் குற்றம் (நான்மணி.28
Ripon Press Ed.).

அறிவுறு

அறிதல
துயிலெழுதல். கிடந்துறங்குஞ் சீரிய சிங்க மறிவுற்று (தி. திருப்பா. 23).

அற்றை

அன்றைத்தினத்தில். அற்றை வெஞ்சமரில் (பாரத. பதினேழா. 2 )
அந்நாட்குரிய. அற்றைத் திங்கள் (புறநா. 112)
அன்றன்றைகுரிய
அற்பமான. அற்றைக்காரியம்

அட்டும்

A verb suffixally used as a kind of (imp.) auxiliary in the sense of 'let', as in செய்யட்டும்
ஒரு வியங்கோள் விகுதி